Algemene voorwaarden van Van der Kruk Consultancy

 

Artikel 1              Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten Van der  Kruk Consultancy  en de daaruit voortkomende organisaties.
 3. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een opdracht geeft aan opdrachtnemer tot het verrichten van diensten c.q. werkzaamheden.
 4. Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en de wederpartij schriftelijk te bepalen diensten die verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

 

Artikel 2              Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de wederpartij, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. Standaardvoorwaarden van de wederpartij gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met de wederpartij, waar voor derden dienen te worden betrokken.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien de opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 7. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De opdrachtnemer en de wederpartij zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3              Offertes

 1. Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht, heeft verstrekt.
 2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn gedurende 30 dagen, geldig tenzij anders aangegeven. De opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen 30 dagen schriftelijk wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer schriftelijk anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4              Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

 1. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt.
 2. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het overeengekomen tarief aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

Artikel 5              Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. Een opdracht tussen opdrachtnemer en de wederpartij komt eerst tot stand op het tijdstip dat de opdrachtnemer een door een bevoegde vertegenwoordiger van de wederpartij ondertekend overeenkomst ontvangt.
 2. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de tegenpartij de gegevens aan de opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
 3. De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit worden behaald. Daartoe worden de werkzaamheden, in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitgevoerd.
 4. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. De opdrachtnemer zal dit in overleg met de wederpartij doen.
 5. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met de wederpartij is aangegaan.
 6. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 7. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de  wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien door de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie worden verricht, draagt de wederpartij  kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 6              Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij of van de bevoegde instanties , wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan worden verhoogd of verlaagd. De opdrachtgever zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
 2. Indien door toedoen van de wederpartij tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de opdrachtnemer in overleg met de wederpartij de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
 3. De opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de wederpartij in rekening te brengen.
 4. In afwijking van het voorgaande zal de opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

Artikel 7              Contractduur, uitvoeringstermijn

 1. De opdracht tussen de opdrachtnemer en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij de opdrachtnemer zo nodig schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst zo nodig in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase, schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 8              Tarieven

 1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurtarief.
 2. In het tarief van de opdrachtnemer zijn de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Reistijd wordt 50% van het uurtarief doorberekend.
 4. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte.
 5. Alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht. Bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag, zal alleen declaratie daarvan plaatsvinden na overleg met de wederpartij.
 6. Bedragen zijn exclusief BTW.
 7. De opdrachtnemer heeft het recht om, zonder voorafgaande schriftelijk mededeling, per 1 januari van ieder kalenderjaar, het overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
 8. De opdrachtnemer is, in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtnemer zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid a schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 9. Indien de wederpartij de door de opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is de wederpartij gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren met ingang van de in de kennisgeving van de opdrachtnemer genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.
 10. De wederpartij is  niet gerechtigd tot ontbinding over te gaan indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een wet.

 

Artikel 9              Betaling, wettelijke rente en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij door de wederpartij en opdrachtnemer anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. De wederpartij dient binnen een termijn van 10 kalenderdagen na de factuurdatum de opdrachtnemer schriftelijk te berichten bezwaren te hebben tegen de factuur. Indien de wederpartij niet binnen deze termijn reageert, wordt de factuur geacht goedgekeurd te zijn.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. De opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 5. Na de vervaldatum is de wederpartij in gebreke en heeft de opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
 6. De kosten van een herinnering, aanmaning en/of sommatie wegens het verzuim van de wederpartij, bedragen elke keer € 40,00 die ten laste van de wederpartij komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen voor de opdrachtnemer.
 7. Indien de betaling langer dan één maand achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling in geheel is voldaan.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van de wederpartij, zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de wederpartij, onmiddellijk opeisbaar.
 9. Opdrachtnemer heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opengevallen rente en ten slotte in mindering te brengen op van de hoofdsom en de lopende rente.
 10. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsook de kosten worden voldaan.
 11. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag.
 12. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de wederpartij, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de wederpartij, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
 13. De wederpartij kan bij het sluiten van de overeenkomst verzocht worden om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 14. De wederpartij kan bij het sluiten van de overeenkomst verzocht worden om maximaal 50% van het geschatte verschuldigde bedrag, vooraf te voldoen.

 

Artikel 10            Financiële afsluiting opdracht

 1. De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door de wederpartij is goedgekeurd. De wederpartij dient binnen een termijn van 10 dagen na factuurdatum  te berichten indien er bezwaren bestaan tegen de afrekening. Indien de wederpartij niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn.
 2. Alle aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat deze door de wederpartij zijn betaald.
 3. Indien de wederpartij al zijn verplichtingen heeft voldaan worden alle zaken die aan de opdrachtnemers zijn verstrekt, geretourneerd aan de wederpartij.

 

Artikel 11            Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door de opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen.
 2. De wederpartij dienst steeds alles te doen wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen.
 3. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, door te verkopen noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht de opdrachtnemer daar terstond van in kennis te stellen.
 5. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en waterschade alsook tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 6. Voor het geval dat de opdrachtnemer de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen of laten uitvoeren, geeft de wederpartij nu reeds onvoorwaardelijke en een niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 12           Onderzoek, reclames en klachten

 1. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisenpartijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 2. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden gemeld.
 3. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de opdrachtnemer  in staat is adequaat te reageren.
 4. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 5. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe de wederpartij de opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.
 8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van de opdrachtnemer, integraal voor rekening van de wederpartij.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en de door opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 12 maanden.

 

Artikel 13            Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigt te worden.
 2. Bij voortijdige beëindiging door de wederpartij heeft opdrachtnemer recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de wederpartij.
 3. Bij voortijdige beëindiging door de wederpartij zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met opdrachtgever, zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht.

 

Artikel 14            Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
  1. De wederpartij de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
  2. Na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. De wederpartij bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. De opdrachtnemer is ook bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de opdracht wordt ontbonden, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.
 4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15            Teruggave van ter beschikking gestelde zaken aan opdrachtnemer

 1. Indien de opdrachtnemer aan de wederpartij bij de uitvoering van de opdracht, zaken ter beschikking heeft gesteld is de wederpartij gehouden het geleverde binnen 14 dagen nadat het verzoek daartoe is gedaan, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien de wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder A genoemde verplichting, heeft de opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de wederpartij te verhalen.

 

Artikel 16            Aansprakelijkheid

 1. Voor elke door de opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 2. De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
 3. De opdrachtnemer kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de opdrachtnemers toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 6. In afwijking van wat onder E van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 7. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van de wederpartij (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

 

Artikel 17            Vrijwaringen

 1. De wederpartij vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 2. Indien de tegenpartij aan de opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 18             Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 19            Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de wederpartij, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover de opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte, apart te declareren. De wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

 

Artikel 20            Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden, te verstrekken en de opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 21            Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt de opdrachtnemer zich het recht en bevoegdheden voor die de opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door de opdrachtnemer  voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van de opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
 3. Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de wederpartij, zijn te gebruiken door de wederpartij en zijn te vermenigvuldigen door de wederpartij ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.
 4. Alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door de wederpartij zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. De opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 22            Overig

Gedurende de opdracht en tot twee jaar na beëindiging van een opdracht, is het de wederpartij niet toegestaan om professionals die namens of vanuit opdrachtnemer bij de uitvoering betrokken zijn geweest, betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden. Op overtreding van deze regel staat een boete van € 100.000,00, zegge: honderdduizend euro.

 

Artikel 23            Toepasselijk recht en geschillen

 1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie onderling op te lossen zo nodig met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. De rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

 

Artikel 24 Wijzigingen

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie op de site van Van der Kruk Consultancy.